If you have any questions, please send an email to [email protected]

 

Renew
Algemene Voorwaarden


1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van HAEVN music webshop. Ze zijn voor iedereen toegankelijk op de contactpagina van de webshop en tijdens het orderen via PDF te downloaden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. HAEVN webshop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 HAEVN webshop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties zoals vermeld op de productpagina.

2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW

4 Zicht/herroepingstermijn

4.1 Indien er sprake is van consumentenverkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgaaf van redenen te retourneren.
4.2 Om voor restitutie van het aankoopbedrag in aanmerking te komen, moet binnen 14 dagen na ontvangst, er een schriftelijke melding gemaakt worden bij de HAEVN webshop. Binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending zal HAEVN webshop de oorspronkelijke aankoopprijs en in het geval van een complete rerourzending ook de originele verzendkosten overmaken.
4.3 Retourzendingen zijn voor het risico van de koper. Bewijs van verzending dient overhandigd te kunnen worden. Ook zijn de verzendkosten voor de retourzending voor kosten van de koper.
4.4 UItgezonderd zijn geluidsdragers, deze moeten nog in de ongeopende, onbeschadigde originele verpakking zitten. En ook gepersonaliseerde (gesigneerde) artikelen vallen hier niet onder.


5 Gegevensbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst bij HAEVN webshop, worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand en alleen gebruikt om de bestellingen te versturen.
HAEVN webshop respecteert uw privacy en zal deze gegevens nimmer verstrekken aan derden.
Alleen nadat er op de webshop nadrukkelijk toestemming gegeven is, wordt u via uw email-adres middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van HAEVN nieuws en acties

6 Garantie

HAEVN garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, kwaliteit en levensduur.

7 Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen HAEVN webshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling door HAEVN webshop is bevestigd
7.2 HAEVN webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen niet te accepteren.

8 Overmacht

HAEVN webshop is niet aansprakelijk, als ze haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt oa verstaan vertraging of wanprestatie van onze leveranciers, vervoersproblemen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel.
In het geval van overmacht behoudt HAEVN webshop zich het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder een boete of schadevergoeding te betalen.

Privacy Policy

Contactgegevens:
HAEVN webshop
Mientweg 74
1732 LG Lutjewinkel
[email protected]
06-29148200

Overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Email-adres
IP-adres
Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw order te kunnen plaatsen, u te informeren en uw bestelling af te kunnen leveren. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar door ons bewaard.

Bedrijfsgegevens:
HAEVN music
[email protected]
KvK 68847572
BTW nummer NL857616432B01

In English

Terms and Conditions


1. General

1.1 The general terms and conditions apply to the entire range of HAEVN music webshop. They are accessible to everyone on the contact page of the webshop and can be downloaded via PDF during ordering.
1.2 By placing an order you indicate that you agree with the delivery and payment terms. HAEVN webshop reserves the right to change these terms and conditions after the expiry of the term.
1.3 HAEVN webshop guarantees that the delivered product meets the agreement and meets the specifications as stated on the product page.

2 Delivery

2.1 Delivery takes place while stocks last

3 Prices

3.1 All prices on the site are subject to printing and typing errors and no responsibility is accepted.
3.2 All prices on the site are in Euros and include VAT

4 View / withdrawal period

4.1 In the case of consumer sales, in accordance with the Distance Selling Act (Article 7: 5 of the Dutch Civil Code), the buyer has the right to return (part of) the delivered goods within a period of 14 days without giving reasons.
4.2 To be eligible for a refund of the purchase amount, a written report must be made at the HAEVN webshop within 14 days of receipt. HAEVN webshop will transfer the original purchase price and, in the case of a complete return shipment, the original shipping costs within 30 days after the receipt of the return shipment.
4.3 Return shipments are at the risk of the buyer. Proof of shipment must be able to be handed over. The shipping costs for the return shipment are also at the expense of the buyer.
4.4 Exceptions are sound carriers, these must still be in the unopened, undamaged original packaging. And also personalized (signed) articles are not included.


5 Data management

When you place an order at HAEVN webshop, your data is included in our customer base and only used to send the orders.
HAEVN webshop respects your privacy and will never provide this information to third parties.
Only after explicit permission has been given in the webshop will you be kept informed of HAEVN news and promotions via your email address.

6 Warranty

HAEVN guarantees that the articles it supplies meet the requirements of usability, quality and service life.

7 Agreement

7.1 An agreement between HAEVN webshop and a customer is established after an order has been confirmed by HAEVN webshop
7.2 HAEVN webshop reserves the right not to accept orders.

8 Force majeure

HAEVN webshop is not liable if it cannot meet its commitments due to force majeure. Force majeure includes delays or non-performance of our suppliers, transport problems, strikes, government measures, staff illness.
In the event of force majeure, HAEVN webshop reserves the right to suspend its obligations and is also entitled to terminate the agreement in whole or in part without paying a fine or compensation.

Privacy Policy

Contact details:
HAEVN webshop
Mientweg 74
1732 LG Lutjewinkel
[email protected]
06-29148200

Overview of the personal data that we process
First and last name
Address data
telephone number
E-mail address
IP address
This data is only used to place your order, to inform you and to deliver your order. This data is stored by us for a maximum of 2 years.

Company details:
HAEVN music
[email protected]
Chamber of Commerce 68847572
VAT number NL857616432B01(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)
© 2019 - 2020 HAEVN | sitemap | rss | free ecommerce website - powered by MyOnlineStore
Want your own free shop?